Diccionari

ABONAT

L'abonat del servei és aquella persona física o jurídica que formalitza el contracte de subministrament d'aigua amb l'empresa subministradora.

BIOWIN

El Biowin és un programari de simulació dinàmica el qual ha de ser calibrat amb les característiques de l'EDAR que es vol simular, permetent d'aquesta manera simular diferents configuracions o formes de treballar en el procés per optimitzar l'eliminació biològica de nitrogen o qualsevol altre paràmetre

COGENERACIÓ

És la producció combinada d'energia tèrmica i d'energia elèctrica a partir de combustible

COL·LECTOR

Canonada de grans dimensions que forma part del clavegueram i que recull les aigües pluvials i residuals i les condueix a l'estació depuradora

COMPTADOR

És un aparell mecànic de mesura que comptabilitza l'aigua utilitzada per l'abonat.

COMPOSTATGE

Procés biològic controlat i tractament dels fangs resultants de l'acció de la depuradora. Amb la barreja amb residus vegetals i el control de procés de descomposició de la matèria s'aconsegueix un material net de bacteris que serveix d'abonament verd a l'agricultura. El material que s'obté pot ser incorporat al sòl com a fertilitzant biològic d'alta qualitat.

CORRELACIÓ

La correlació és un mètode de treball que persegueix com a objectiu la localització de les fuites a la xarxa d'aigua potable i la disminució de les pèrdues de la mateixa

DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

Conjunt d'operacions necessàries per eliminar contaminants dissolts o en suspensió de les aigües residuals, fins a un nivell que permeti l'abocament d'aquestes tant en les aigües continentals com a les marines, o el seu us en altres aplicacions.

DEPURACIÓ SECUNDÀRIA

Inclou processos químics i, especialment biològics, amb un rendiment en eliminació de matèria orgànica fins al 90%. Es recorre a bacteris que actuen dins dels tancs grans, agitats i amb ajuda a l'oxigenació de l'aigua, alimentant d'aquesta matèria orgànica contaminant, i que són separats posteriorment l'aigua mitjançant un nou procés de decantanción. Hi ha diversos tipus de tractaments secundaris: fangs actius, ventilació prolongada, llits bacterians ...

DEPURACIÓ TERCIÀRIA

Processos addicionals que eliminen la matèria orgànica en un percentatge superior al 95%, i altres compostos de nitrogen i fòsfor que amb prou feines són eliminats en els tractaments més senzills i són causa del creixement d'algues que esgoten l’oxigen de les aigües. L'eliminació del nitrogen es realitza per una via biològica, mitjançant microorganismes que assimilen el nitrogen o el converteixen en gas. El fósfor pot eliminar-se de la mateixa forma o per via química, mitjançant l'addició de reactius.

DESNITRIFICACIÓ

Tractament emprat per a l'eliminació de nitrats de l'aigua, convertint-los en nitrogen en forma gasosa emès a l'atmosfera.

EDAR

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) és una instal·lació destinada a l'eliminació de la càrrega contaminant que hi ha a les aigües residuals, abans que siguin retornades a la Natura o destinades a qualsevol altre fi.

ETAP

L'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) és una instal·lació en la qual es tracta l'aigua per fer-la potable, és a dir, apta per al consum humà.

EPANET

EPANET és un programa d'ordinador per a l'anàlisi de sistemes de distribució d'aigua potable. El programa permet realitzar anàlisis hidràulics de xarxes de canonades per obtenir la pressió i els seus cabals.

FANG

Residu de consistència pastosa, amb un percentatge variable d'aigua que prové de la depuració d'aigües residuals.

FANGS ACTIUS

Procés biològic de tractament d'aigües basat en el cultiu d'un determinat tipus de microorganismes, en forma floculada, en la massa d'aigua, que són capaços d'eliminar la matèria orgànica carbonosa i / o nitrogenada de l'aigua.

GIS

És el Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), on es suporta l'explotació de les xarxes d'abastament d'aigua i sanejament. És el nucli al qual s'acoblen els sistemes corporatius i eines que resolen tots els aspectes de la gestió diària.

LECTURA ESTIMADA DEL COMPTADOR

És aquella que utilitzada per a la facturació, en no disposar d'una lectura real del comptador. Hi ha diversos motius pels quals podem no disposar d'una lectura real del comptador:

  • Comptador dins de l'habitatge sense accés.
  • Quart de comptadors amb clau particular i ningú ens dóna accés.
  • Comptador avariat.
  • Per ser el període de facturació inferior al de presa de lectures establert en la població corresponent.

LECTURA REAL DEL COMPTADOR

És aquella que s'obté de la presa de lectura del comptador. Pot ser presa pel lector o bé aportada per l'abonat.

NIA / SUBNIA

És el número d'identificació de l'abonat. És una referència que l'empresa li assigna a un abonat quan aquest formalitza el contracte de subministrament d'aigua. Un abonat només tindrà assignat un NIA, amb tants subNIA 's com contractes d'aigua tingui o hagi tingut amb l'empresa. Aquest nombre és molt útil per localitzar de forma ràpida l'abonament contractat.

POLÍTICA DE QUALITAT

Intencions globals i orientacions d'una organització relatives a la qualitat tal com s'expressen formalment per l'alta direcció.

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Declaració pública i formalment documentada per part de la direcció sobre les intencions i principis d'acció de l'organització sobre la seva actuació mediambiental.

SECTORITZACIÓ

La sectorització de les xarxes hidràuliques és una de les mesures més eficaces per disminuir l'aigua no registrada i millorar el rendiment hidràulic de les infraestructures de distribució de l'aigua potable. Sectoritzar una xarxa consisteix en dividir-la en zones aïllades, de manera que en cada partició resultant pugui ser registrat el consum d'aigua, i es pugui actuar sobre la pressió i sobre el cabal subministrat

SGA

El Sistema de Gestió d'Abonats (SGA) és un sistema d'informació que permet dur a terme els processos d'Atenció al Client, Lectura, Facturació i Cobrament, segons les directrius marcades pel Titular del Servei

SGD

El Sistema de Gestió de la Distribució (SGD) és un sistema d'informació integral suportat sobre GIS, que permet conèixer en tot moment l'estat operatiu de la xarxa de proveïment i la seva repercussió sobre els seus usuaris

SGS

El Sistema de Gestió del Sanejament (SGS) és un sistema d'informació suportat sobre GIS, que permet realitzar la gestió integral de les xarxes de sanejament d'aigües

SENYALS BANCÀRIES

És el número de compte bancari (20 dígits) associat a un abonament per al pagament domiciliat de les factures.

TAMER*

És una taxa diferent de la que es paga per recollida d'escombraries en general, es destina al tractament i valorització de residus urbans així com a l'eliminació del seu rebuig a través de plantes de compostatge, ecoparcs i plantes d'eliminació. *(En Catalunya no aplica).

TARGETA DE AUTOLECTURA

És una targeta que el lector deixa al domicili quan, en cas de comptadors interiors, no li ha estat possible accedir a l'immoble per a la presa de la lectura. El client ha d'anotar la lectura del seu comptador i fer-la arribar a la companyia seguint les instruccions que s'hi detallen.

TMR**

És una taxa aliena al servei municipal de subministrament d’aigua potable, regulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona que  es destina al tractament i valorització de residus urbans així com a l'eliminació del seu rebuig a través de plantes de compostatge, ecoparcs i plantes d'eliminació.

CANON DE L’ACA**

És una taxa aliena al servei municipal de subministrament d’aigua potable, regulada per l’Àgencia Catalana de l’Aigua ( generalitat de Catalunya)  que es destina fonamental a finançar les actuacions de l’ACA en matèria de Sanejament (construcció i gestió de EDARs, etc....).

**(Taxes aplicades únicament en Catalunya).