Telecomandament

La instal·lació del telecomandament i telecontrol permet un millor maneig de les instal·lacions i conèixer l'estat de la xarxa i el funcionament dels elements i equips integrats.

Aquests sistemes ens ajuden a: 

  • Conèixer les variables que informen de l'estat de la xarxa proporcionades per la instrumentació adequada per garantir la seva fiabilitat. 
  • Conèixer l'estat de funcionament dels elements i equips integrats dins els centres de producció d'aigua potable i bombament. 
  • Modificar consignes d'elements que funcionin en mode automàtic. 
  • Maniobrar determinats elements d'operació de la xarxa a distància. 
  • Gestió de dades.

Les dades recollides en temps real de cadascuna de les estacions remotes són concentrats a les estacions mestres i gestionades i visualitzades als Centres de Control per aplicacions d'interfície Home - Màquina basats en sistemes SCADA (programari implantat en un PC que presenta les dades a un operador i a través del qual aquest controla el procés) centralitzats a través d'entorn segur mitjançant sistemes i eines informàtiques d'última generació que permeten enllaços bidireccionals via Internet amb publicacions WEB que garanteixen màxima seguretat, fiabilitat i flexibilitat en la supervisió remota de les instal·lacions.

A més de la gestió dels sistemes de telecomandament mitjançant sistemes SCADA, la informació obtinguda és analitzada, emmagatzemada i classificada a fi de: 

  • Emprar-la per a la generació d'informes estadístics.
  • Analitzar-la en el cas d'afeccions en el servei.
  • Utilitzar-la per a la confecció i actualització de models matemàtics de les xarxes de distribució d'aigua potable.
  • Realitzar la gestió del manteniment.
  • Assegurar la qualitat i millora continuada en la gestió dels processos.

El sistema de Telecomandament dels sistemes d'abastament, es basa en autòmats o PLC´s d'última generació i demostrada fiabilitat en el sector industrial, enllaçats amb les estacions mestres a través de xarxes de ràdio privades, xarxa telefònica, telefonia mòbil (GPRS i GSM), xarxes ethernet i enllaços per fibra òptica. En els punts més estratègics de les xarxes dels abastaments s'incorpora redundància en els equips i canals de comunicacions, augmentant la fiabilitat i robustesa en el funcionament.