Gestió del Sanejament i Distribució

L'explotació de les xarxes d'abastament d'aigua i sanejament es realitza a través dels Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS).

Es tracta del punt en el qual s'integren i s'adapten tots els sistemes corporatius i aquelles eines relacionades amb la gestió diària de l'abastament com el Sistema de Gestió de la Distribució i el Sistema de Gestió del Manteniment.

Sistemes de Distribució

El Sistema de Gestió de la Distribució (SGD) és un sistema d'informació integral integrat en el GIS, que permet conèixer en tot moment l'estat operatiu de la xarxa d’abastament i la seva repercussió sobre els usuaris de la mateixa.

Al SGD s'estableixen les relacions topològic - hidràuliques dels clients amb el recurs "aigua", oferint les referències geogràfiques d'ubicació de cadascun dels agents que intervé i de quants esdeveniments es produeixen.

Entre els múltiples avantatges que comporta destaca la major rapidesa en la detecció de possibles avaries i la seva resolució, mitjançant l'anàlisi de les causes i els efectes derivats de les mateixes, optimitzant l'ús dels recursos emprats. Així mateix, aquesta eina permet determinar amb facilitat al polígon de tall necessari per resoldre una avaria i aconsegueix reduir el nombre de clients afectats gràcies al seu coneixement de la sectorització de la xarxa i per l'estudi informatitzat de les actuacions a dur a terme per minimitzar el efecte de l'avaria. També aconsegueix la millora en la planificació i control del manteniment preventiu de les xarxes i assegura un seguiment i control dels projectes de renovació de xarxes.

El SGA permet realitzar una gestió centralitzada de l'abastament i estendre les aplicacions segons les necessitats operatives. Entre les seves funcions destaquen:

 • La planificació i seguiment de treballs a la xarxa, identificant les zones de l'abastament sobre les que s'està treballant.
 • El seguiment en temps real de l'estat de les xarxes. Les operacions de manteniment de la xarxa modifiquen l'estat operatiu de la mateixa, reflectint en el sistema les incidències o avaries detectades.
 • La connexió amb el Centre d'Atenció Telefònica, que permet ubicar geogràficament les incidències comunicades pels nostres clients, així com la traçabilitat dels avisos rebuts.
 • La generació d'ordres de treball per a les brigades de manteniment i registre posterior del resultat de cada actuació, incloent terminals mòbils per a treball en camp que permeten l'actualització immediata de la informació.
 • El manteniment preventiu mitjançant la integració amb sistema de gestió d'actius.
 • La gestió de projectes, disseny de les solucions constructives per a noves canalitzacions i localització dels desenvolupaments urbanístics.
 • La gestió d'afeccions a la xarxa, seguiment i control de les interferències a les xarxes ocasionades per tercers.
 • La gestió comercial, donant suport a les sol·licituds de servei de nous clients.
 • La gestió patrimonial per al control del valor dels actius i la seva ubicació.

 

Sistemes de Sanejament

El Sistema de Gestió del Sanejament (SGS) és un sistema d'informació emmarcat en el GIS, que permet realitzar la gestió integral de les xarxes de sanejament d'aigües. És un sistema integrat en l'arquitectura del sistema de gestió de xarxes per compartir les dades cartogràfiques de les xarxes de sanejament incorporats en el mateix.

Integra múltiples funcionalitats amb un disseny modular, permetent realitzar una gestió centralitzada de les xarxes de sanejament i estendre les aplicacions segons les necessitats operatives. Les funcionalitats més representatives són:

 • La planificació i el seguiment dels treballs a la xarxa, identificant les zones de la xarxa de sanejament sobre les que s'està actuant.
 • El seguiment de les operacions de manteniment de la xarxa, reflectint en el sistema les incidències o avaries detectades.
 • La connexió amb el Centre d'Atenció Telefònica, que permet ubicar geogràficament les incidències comunicades pels nostres clients, així com la traça dels avisos rebuts.
 • La generació d'ordres de treball per a les brigades de manteniment i registre posterior del resultat de cada actuació, incloent terminals mòbils per a treball en camp que permeten l'actualització immediata de la informació.
 • El manteniment preventiu mitjançant la integració amb sistema de gestió d'actius, incloent inspeccions periòdiques d'obres i elements, neteges periòdiques d'embornals, lectures periòdiques de limnímetres, ...
 • La gestió de projectes, disseny de les solucions constructives per a noves canalitzacions i localització dels desenvolupaments urbanístics.
 • La gestió d'afeccions a la xarxa, seguiment i control de les interferències a les xarxes ocasionades per tercers.
 • La gestió patrimonial per al control del valor dels actius i la seva ubicació.