Sistema d'Informació Geogràfica (GIS)

La gestió de les xarxes d'abastament i sanejament d'aigua es centralitza en els Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS), que es converteixen en el nucli on s'integren els sistemes i eines que resolen tots els aspectes de la gestió diària.

El nucli central d'informació gràfica i alfanumèrica del Sistema de Gestió de Xarxes (SGR) el representa el GIS, on es realitza l'actualització de la informació de les infraestructures hidràuliques i es relaciona la ubicació geogràfica dels elements, la seva tipologia i les seves característiques tècniques.

La consulta al sistema s'efectua per mitjà d'un navegador estàndard. Amb això es facilita l'accés a la informació des de qualsevol punt de la xarxa interna als nostres usuaris i des d'Internet als nostres clients.

Entre les funcionalitats representatives d'aquest mòdul cal citar: 

 • Les consultes avançades de l'inventari de xarxes: longitud de les xarxes, nombre d'elements hidràulics per tipus, ràtios.
 • La generació de mapes temàtics, que ofereixen una representació gràfica de les característiques tècniques de les infraestructures.
 • La impressió de plànols mitjançant plantilles assistides que simplifiquen el procés de configuració.
 • Els perfils longitudinals de les xarxes i la gestió de conques d'abocament.
 • La vinculació amb documents, fotografies, croquis, ...
 • La incorporació de cartografia ràster i ortofotogrames a color.
 • El modelatge en 3D mitjançant xarxes triangulars irregulars (TIN) i models digitals del terreny (MDT).
 • La mobilitat GIS, consulta en temps real de la informació mitjançant PC portàtils rugerizats.
 • La localització d'elements mitjançant la integració amb sistemes GPS.
 • La connexió amb models matemàtics (EPANET i MOUSE).
 • La connexió entre les escomeses representades en GIS i el Sistema de Gestió d'Abonats habilita la integració amb altres mòduls del SGR, oferint noves possibilitats en la gestió de les xarxes.