Millora del Rendiment

Per Aigües d'Altafulla, un dels seus principals compromisos amb la societat i el medi en què opera és estalviar un recurs natural que és limitat amb l'objectiu de contribuir al sosteniment del Medi Ambient.

Cal destacar que en la Millora del Rendiment s'integra tant la tecnologia com en les tècniques utilitzades per a l'estalvi d'aigua a les xarxes gestionades. En aquest context Aigües d'Altafulla treballa intensament en el desenvolupament d'eines que millorin el rendiment hidràulic, sent aquest un dels reptes més importants que ve afrontant la companyia: la millora contínua del rendiment hidràulic.

Per millorar l'eficiència en la detecció d'avaries s'utilitza la tecnologia més avançada disponible en aquests moments, especialment prelocalitzadors de fuites i correladors acústics i d'ultrasons. La major productivitat s'obté a través de la seva utilització integrada i amb protocols de treballs clars i precisos, sempre amb l'objectiu d'optimitzar els recursos, partint sense cap dubte una adequada sectorització de la xarxa de distribució.

En aquest sentit, s'aposta per dividir les xarxes hidràuliques, instal·lant cabalímetres i registradors de pressió, amb la finalitat de registrar els cabals de cada sector i utilitzar les seves variacions com a indicador de possibles fuites.