Lectura, facturació i cobrament

Aigües d'Altafulla gestiona totes les fases del Cicle Integral de l'Aigua el que li porta a preservar, administrar i acréixer un recurs vital que no és inesgotable.

Per això, ofereix un servei integral de tots els processos derivats de la distribució d'aigua potable, un servei que presta gràcies a l'experiència acumulada i que es concreta en els punts següents: 

  • Professionals qualificats: la nostra empresa compta amb professionals especialitzats que ens permeten prestar serveis tan rellevants com la lectura de comptadors d'abastament. 
  • Precisió i rapidesa: La nostra tecnologia ens permet la utilització d'un sistema de lectura mitjançant un terminal portàtil o mitjançant sistemes de telelectura instal·lats en alguns abastaments. 
  • Lectures sense molèsties: El nostre sistema de cobrament ens permet accedir fins en un 99% a la informació al domicili de l'abonat gràcies a una tecnologia d'avantguarda. 
  • Diversitat de serveis: Aigües d'Altafulla presta dia a dia un gran ventall de serveis que cobreixen les necessitats del client i que li permeten millorar la gestió del sistema, fent-ho més fiable, còmode i segur.

Lectura de Comptadors 

Què és un comptador? És el mecanisme encarregat de registrar el consum d'aigua potable dels habitatges i serveix com a base per a la facturació del servei prestat. El seu manteniment i conservació és realitzat per l'empresa i en conseqüència el cost de reparació i/o substitució està inclòs en el rebut de l'aigua potable.

El comptador té encomanada la missió de registrar el consum d'aigua potable dels punts de consum, en generals habitatges, en funció de la freqüència de lectura/facturació, consum de serveixi de base per a la facturació del servei prestat.

La seguretat i fiabilitat de la lectura del comptador és fonamental per registrar correctament l'aigua consumida a nivell individual i en tot l'abastament. Per a això, se segueixen tres grans màximes: cap comptador aturat o avariat, cap comptador amb més de 10 anys d'antiguitat a través d'un pla de renovació permanent i tots els comptadors que s'instal·len  són de classe metrològica C.

La qualitat de la lectura depèn que el comptador pugui ser llegit, però hi ha una part important de comptadors que encara es troba a l'interior dels habitatges, la qual cosa significa que la seva lectura no pot efectuar-se si l'usuari del servei es troba absent en el moment de lectura. Per millorar la qualitat de lectura Aigües d'Altafulla és pionera a l'instal·lació de comptadors equipats amb mòduls de radiofreqüència que permeten capturar la lectura sense necessitat d'accedir directament al mesurador, adaptant per a això les quotes que es perceben en concepte de manteniment i conservació de comptador.

Els serveis que prestem són sempre facturats des de les nostres oficines i són pagats bé mitjançant domiciliació bancària bé mitjançant abonament directe en les nostres oficines, mai són cobrats a domicili.

Què és la gestió intel·ligent de comptadors?

Amb la telelectura, Aigües d'Altafulla ha aconseguit un canvi de model de negoci, que està en contínua evolució, en la gestió de l'abastament. Actualment afrontem el repte d'adequar la gestió a les noves necessitats socials, ambientals i econòmiques. Els beneficis derivats d'aquesta gestió de comptadors intel·ligents són els següents: 

  • Evitar molèsties al no haver d'accedir als domicilis, excepte per a inspeccions puntuals.
  • Reduir a nivells ínfims la facturació de consums estimats.
  • Alertar de possibles anomalies en les pautes de consum que puguin ser degudes a fugues a l'instal·lació interior.
  • Facilitar informació detallada dels consums amb major periodicitat a l'oficina virtual.
  • Reduir el període entre que un comptador s'avaria i és substituït.
  • Anticipar la detecció de fugues a la xarxa d'abastament realitzant balanços hídrics amb consums reals.