Prevenció de riscos

Per a Aigües d'Altafulla, la salut i el benestar dels professionals que fan possible el servei és tan important com la qualitat de l'aigua que gestiona.

Per això du a terme una política de Seguretat i Salut Laboral de màxims, fruit de la seva Política de Qualitat, encaminada a millorar de forma constant les condicions de treball i el nivell de protecció dels seus treballadors.

Una política que persegueix a més a més, promoure la satisfacció i motivació personal, així com la dels usuaris del seu entorn perquè partint la millor productivitat s'aconsegueix amb la major seguretat.

Per a la nostra organització és fonamental el compromís amb la Gestió de Riscos, basat en tres línies bàsiques d'actuació: el comportament ètic, la seguretat jurídica, i la responsabilitat empresarial.

Per a això involucra i consciència a totes les persones, que amb l'aportació del seu esforç, dedicació i idees contribueixen que l'empresa desenvolupi la seva activitat laboral en condicions segures alhora que competitives, així com dels ciutadans a qui presta els seus serveis.

Els nostres principis persegueixen:

  • Proporcionar un marc adequat per a l'estricte compliment dels requisits legals, especialment en aquelles més sensibles a una societat amb tolerància “0” al risc, com són els aspectes mediambientals, laborals i de compromís social.
  • Dotar dels recursos interns necessaris (personal propi, equips i recursos financers) per al desplegament i millora del Sistema de Gestió implantat.
  • Garantir la participació i la informació de tots els treballadors, així com el dret a què aquests siguin consultats, a fi d'aconseguir la millora contínua del Sistema de Gestió implantat.
  • Integrar els nostres contractistes i subcontractistes en el compromís actiu de la millora de les condicions de treball, i establir un sistema adequat i suficient d'Acreditació del Risc de Proveïdors.
  • Establir la Gestió de Riscos com a part integrant, i en igualtat de condicions, de la resta d'activitats de l'empresa.
  • Implantar una política de Gestió de Riscos que sigui coneguda, compresa, desenvolupada i mantinguda al dia per tots els nivells de l'organització.
  • Permetre en tot moment la realització d'auditories sistemàtiques, tant internes com externes, que verifiquin el compliment i efectivitat de la política de Gestió de Riscos.
  • Inculcar cada treballador la necessitat imperativa de què assumeixi la seva responsabilitat de treballar amb seguretat, basant-se en la seva formació i instruccions rebudes.

Aquesta política es recolza en els principis de l'acció preventiva establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals amb l'objectiu de promoure la millora de les condicions de treball.

La prevenció de riscos laborals s'integra en totes les activitats i decisions que s'adopten en tots els nivells de l'empresa, ja sigui en els processos tècnics, en l'organització del treball, en l'assignació de recursos i en les condicions en què es desenvolupa el treball.

Els contractistes, subcontractistes, subministradors i proveïdors en general, han d'implicar-se també en la millora de les condicions de treball a través de la coordinació d'activitats.

Aigües d'Altafulla ha realitzat un gran esforç de lideratge en aquesta importantíssima matèria, disposant per a això d'un Servei de Prevenció amb recursos propis dedicats exclusivament a la millora diària de les condicions de seguretat i salut laboral de totes les actuacions i activitats desenvolupades per l'empresa.