Política de Prevenció de Delictes

Aigües d’Altafulla, a través del compromís adquirit pel seu Consell d’Administració, recollit en aquesta Política de Prevenció de Delictes, assumeix la responsabilitat de realitzar una gestió activa de la prevenció del frau i delictes corporatius.

Aquesta política és aplicable a tots els empleats, directius, consellers i administradors d’Aigües d’Altafulla que actuïn en nom o pel compte d’aquesta.

Els principis que inspiren aquesta política són els de legalitat, deguda diligència i gestió del risc. Aigües d’Altafulla establirà un model per a la identificació i control de risc de comissió de delictes que puguin donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica.

Tota conducta reprotxable penalment està absolutament prohibida i els incompliments seran sancionats d’acord amb el sistema disciplinari aplicable en cada cas. Aigües d’Altafulla identificarà activitats en les quals puguin ser comesos delictes que puguin donar lloc a responsabilitat penal de la persona jurídica, controlarà l’exposició al risc a través de mesures i controls preventius, impartirà formació a empleats i directius i establirà mecanismes de consulta i denúncia interna amb garanties de confidencialitat i no represàlia.