Codi ètic

El codi ètic de l'empresa mixta aigües de Altafulla, S.A. constitueix una manifestació dels valors i principis d'actuació que s'han d'aplicar en l'empresa, d'acord amb les millors pràctiques del mercat, així com amb les normatives que resulten d'aplicació a la nostra activitat.

Lògicament, aquest codi no pot respondre a totes i cadascuna de les situacions que puguin sorgir en el context de l'activitat social, sinó que s'ha d'entendre com una eina essencial per a cada membre de l'empresa per saber actuar, què s'espera que l'empresa mixta aigües d'Altafulla, S.A. del seu comportament, així com a qui adreçar-se si fos necessari.

El codi ètic s'ha d'entendre sense perjudici de les normes, les polítiques i els procediments interns de l'empresa, el coneixement i l'aplicació dels quals també és obligatori.